www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara - biologické průzkumy a hodnocení

 

Biologické hodnocení (dále BH) je upraveno §67 z. č. 114/1992 Sb., postup jeho zpracování a obsah pak §18 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Zákon stanoví biologické hodnocení jako povinnost investorů v případě, že o jeho

nezbytnosti rozhodne OOP (orgán ochrany přírody) příslušný k povolení zamýšleného zásahu. Hodnocení lze uložit pouze v případě, že se jedná o zásahy závažné, u kterých by mohlo dojít k dotčení zájmů

chráněných zákonem, resp. jeho částí. OOP využívá biologické hodnocení jako podklad k rozhodnutí ve věci.  BH musí dát jednoznačnou odpověď, zda zamýšlený zásah bude mít vliv na rostliny a živočichy a jak tento

vliv bude významný. BH se neuloží, pokud existuje jiné ekologické hodnocení podle právních předpisů na ochranu životního prostředí, které splňuje požadavky hodnocení biologického dle §67 zákona a §18 vyhlášky.

 

V praxi se tak lze setkat se situacemi, kdy je uloženo dotčeným OOP BH dle §67 zákona ( obvykle větší záměry) anebo je požadován pouze tzv. biologický průzkum nebo biologické posouzení, jehož rozsah, časová náročnost a především cena se může diametrálně lišit. Záleží pak na konkrétním záměru a požadavku ze strany OOP, co považuje za významné, případně co je třeba řešit. Podle rozsahu pak na BH pracuje běžně více odborníků, kde každý řeší některou specializovanou skupinu, na kterou je zaměřen (obvykle botanik, vertebratolog, entomolog, hydrobiolog, případně další).

 

V případě uložení BH dle §67 zákona je nutné počítat se situací, kdy je třeba provést podrobnější terénní průzkum, jehož cílem je získat data o hodnotě území a výskytu jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Průzkum se provádí obvykle v tzv. vegetační období (cca mezi dubnem až srpnem), kdy jsou druhy aktivní, jinak je nelze zjistit.  Některé specifické druhy pak v jiných částech roku, záleží tedy na situaci, charakteru území a záměru. Některé záměry se tedy posuzují rok, jiné kratší dobu s ohledem na dotčené prostředí a očekávané druhy. Dobu lze výrazně zkrátit v případě, že z území existují kvalitní informace z dřívějšího výzkumu.

 

Pokud je tedy plánován nějaký záměr, je nanejvýš vhodné informovat se s předstihem o kvalitě území a možných střetech, ať již dotčeného OOP nebo některého z odborníků.

 

Často pomíjeným, avšak pro záměr naprosto rozhodujícím momentem, jsou závěry biologického hodnocení ve smyslu negativního dotčení jednotlivých druhů či částí přírody chráněných zákonem. Zde velmi záleží na interpretaci, doporučených opatřeních, termínování staveb, technologii a návrzích na úpravu záměru, kdy lze často zcela eliminovat negativní dotčení zvláště chráněných druhů, případně alespoň snížit jejich počet. 

Nad rámec BH Vám v následných řízeních vyjdu formou konzultací a doporučení vstříc, a v případě, že situace na lokalitě a charakter záměru představuje negativní vliv na některé zvláště chráněné druhy, které nelze eliminovat, pomohu Vám s formulací žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek druhů.

 

K roku 2010 jsem autorem tří Autorizovaných hodnocení dle  §67 z. č. 114/1992 Sb. (od r. 2006), řada hodnocení pak byla vypracována v podobném anebo převyšujícím rozsahu, případně bylo pro jejich vypracování požadováno držení autorizace (dalších 63 hodnocení). K roku 2010 (od r. 2000) jsem dále autorem zoologických průzkumů a dílčích podkladů posudků dalších zpracovatelů biologických hodnocení dle §67 z. č. 114/1992 Sb., (celkem 65 posudků). Dalších 247 posudků bylo vypracováno pro menší záměry, případně jako podklady pro oznámení nebo dokumentaci EIA, rovněž jsou zde zahrnuty inventarizační průzkumy a jiné odborné písemné výstupy, které slouží pro potřeby OOP. 

 

Přehled jednotlivých písemných zpráv a prací je uveden zde.

Mapa oblasti dosavadní působnosti na území ČR je uvedena zde (do r. 2006, doplňuje se).

Jedná se o lokality, kde byl proveden průzkum, a ke kterým existuje min. jedna vlastní písemná zpráva či hodnocení.