www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara - Biologický dozor

 

Biologickým dozorem se rozumí obdobná činnost jako u stavebního dozoru, s tím rozdílem, že předmětem činnosti je dohled nad dodržováním ZOPK (z. č. 114/1992 Sb.), obvykle pak nad dodržováním podmínek stanovených nejčastěji v rozhodnutí dočteného OOP (orgánu ochrany přírody), zejména při udělení výjimek z ochranných podmínek druhů či při zásazích do citlivých lokalit a biotopů.

 

Biologický dozor, respektive ekologický dozor či dohled nemá dosud zákonem danou podobu a není vázán na autorizaci nebo jinak dokládanou odbornou znalost. V praxi je však často stanovena podmínka pro provedení biologického dozoru, přinejmenším odborná znalost a praxe v oboru biologie, často přímo držení autorizace dle §45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. pro účely biologického hodnocení podle §67 zákona.

 

Biologický dozor vůbec nemusí být nežádoucí přítěží stavby, naopak při odborné znalosti problematiky může odborný dohled stavbu urychlit, předejít zásadním problémům či prodlevám při realizaci stavby, pomoci dodržení zákonných norem a postupů a vyhnutí se tak zdržení či sankcím za porušení zákona.

 

Doposud jsem se podílel na zajištění biologického dozoru následujících staveb:

 

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích. BD pro Tchas, spol. s r. o. 2007–2008.

Zajištění biologického dozoru nad plněním podmínek vyplývajících z biologického hodnocení dle požadavků správy CHKO Beskydy na území průmyslové zóny Nošovice. BD pro Moravskoslezský kraj 2006–2008.

Biologický dozor záměru výstavby VTE Bantice za období 2. 4. až 17. 7. 2008. Ventureal, s. r. o. 2008.

Biologický dozor záměru výstavby VTE Horní Loděnice za období 30. 4. až 30. 7. 2008 a 17. 3. až 22. 8. 2009. Ventureal, s. r. o. 2008–2009.

Biologický dozor stavby „Úprava Porubky Ostrava – Svinov, km 0,900 – 7,200“. Povodí Odry, s. p. 2009–2011.

Lyžařský areál Červená Voda-Buková hora. BD pro Skipark Červená voda, 2009–2010.

Biologický dozor akce „Soustava retenčních nádrží Tabarky – rekonstrukce“ za období 1. 8. až 31. 10. 2010. Lesy ČR, 2010.

Biologický dozor stavby „Hráz Černý Příkop, Ostrava – Přívoz, km 1,45–2,80“. Povodí Odry, s. p. 2010–2011.