www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara - Plány péče

 

Plány péče se zpracovávají jako odborné dokumenty zahrnující opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu, na základě ustanovení §38 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 60/2008 Sb.

Zpracování plánů péče zajišťují orgány ochrany přírody příslušné k vyhlášení zvláště chráněného území. Zpracování plánů péče o chráněné krajinné oblasti (dále CHKO) a národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP) zajišťuje tedy Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) prostřednictvím AOPK ČR. Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území nenárodních kategorií (PR a PP) na území CHKO zajišťují správy CHKO. Podrobnosti o obsahu plánů péče pro jednotlivé kategorie chráněných území uvádí vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb. a dále rozpracovávají metodické pokyny MŽP zveřejněné ve Věstníku MŽP.

Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče je zveřejněno na portálu veřejné správy a na úředních deskách obcí. Orgán ochrany přírody plán péče schvaluje až po projednání a protokolárním vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů. Plány péče se schvalují zpravidla na období 10 let a jejich realizaci zajišťují příslušné orgány ochrany přírody.

V roce 2010–2011 jsem v rámci zakázky pro KÚ Moravskoslezského kraje zpracoval s týmem odborníků 29 plánů péče a jeden dodatek na území EVL při projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, I. etapa“. Níže je výběr zpracovaných PP.